wybierz język:

Regulamin promocji “Modernizujesz i rabaty pozyskujesz” z dnia 22.05.2019 r.

   Newsletter   maj 21, 2019  Możliwość komentowania Regulamin promocji “Modernizujesz i rabaty pozyskujesz” z dnia 22.05.2019 r. została wyłączona

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji pod nazwą
      „Modernizujesz i rabaty pozyskujesz”, zwany dalej promocją.
1.2 Organizatorem promocji jest BTI Gumkowski Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Obornickiej 71, kod pocztowy 62-002,
NIP 972-125-12-63.
1.3 
Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
1.4.
Celem promocji jest wsparcie sprzedaży wybranych produktów Organizatora.

 

2. Czas trwania promocji

 

Promocja obowiązuje od 22.05.2019 r. do 10.07.2019 r. w tym:

- od 22.05 do 14.06.2019 r. - termin na zakup produktu biorącego udział w promocji
- od 22.05 do 14.06 2019 r. - termin na przesyłanie zgłoszeń chęci udziału w promocji pod wskazany adres mailowy
- od 14.06.2019 do 10.07.2019 r. -termin na przesyłanie zdjęć, filmów oraz wywiadów na wskazany adres mailowy.

 

3. Przedmiot promocji.

 

Promocją objęte są PALNIKI OBROTOWE  ROTARY wraz ze sterownikiem ecoMAX 920 lub ecoMAX 920 TOUCH o mocach od 16 kW do 50 kW.

4. Warunki uczestnictwa w promocji i jej przebieg.

4.1.Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
- zgłoszenie uczestnictwa organizatorowi promocji na adres mailowy ada@kipi.pl.
-  zakup jednego PALNIKA OBROTOWEGO ROTARY w wybranej mocy (od 16 kW do 250 kW ze sterownikiem ecoMAX920 lub ecoMAX TOUCH 920 w czasie trwania promocji (zgodnie z obowiązującym cennikiem jakie ma określony klient), przy składaniu zamówienia, prosimy o podanie rozmiaru kurtki jaką Państwo chcą dostać. Kurtka zostanie dołożona do zamówienia.
- wykonanie, a następnie przesłanie materiałów: zdjęć lub kompletu składającego się ze zdjęć i filmu lub kompletu składającego się ze zdjęć, filmu i wywiadu, w otrzymanej kurtce KIPI, na w/w adres mailowy.
- przesłanie Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO oraz Oświadczenie uczestnika promocji o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (do pobrania)
- po zatwierdzeniu przesłanych materiałów zostaje przyznany rabat – w zależności od wybranych wariantów przesłanych materiałów.
4.1.1. Każdemu uczestnikowi promocji, który w okresie jej  trwania - zakupi, a następnie zgłosi swoje uczestnictwo w promocji oraz wykona  określone materiały, przysługuje rabat na palnik obrotowy ROTARY (w zakresie mocy od 16 do 50 kW) w wysokości w zależności od materiałów tj:
- za przesłanie zdjęć – przyznawany jest jednorazowy rabat na zakup jednego palnika w wysokości 35%;
- za przesłanie pakietu zdjęć oraz filmu - przyznawany jest jednorazowy rabat na zakup jednego palnika w wysokości 45%;
- za przesłanie pakietu zdjęć, filmu i wywiadu - przyznawany jest jednorazowy rabat na zakup jednego palnika w wysokości 55%; Rabat przyznawany jest po weryfikacji przesłanych materiałów – nie dłużej niż  10 dni roboczych po dostarczeniu ich do organizatora promocji. Rabat naliczany jest od ceny katalogowej urządzenia.
4.1.2 Uczestnik promocji, który  wykona i prześle wykonane materiały, tj.zdjęcia,film, wywiad (do wyboru) dodatkowo otrzyma bezpłatnie kurtkę z  logo KIPI. Jeżeli nie prześle materiałów, na których zostanie wykorzystana kurtka KIPI podczas modernizacji, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurtkę marki KIPI  w wysokości 200, 00 brutto.
4.2. 
Przez zakup  ( pkt.4.1.) rozumie się zamówienie towaru w przewidywanym czasie promocji niezależnie od daty wystawienia FV.
4.3. 
Uczestnicy promocji dokonują zakupu produktów na podstawie faktur VAT.
4.4. 
Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji nie mogą być konsumenci  w rozumieniu art. 221.Kodeksu cywilnego .
4.5.  Ilość kurtek jest ograniczona. W przypadku  braku dostępnych kurtek (po spełnieniu warunków przystąpienia do promocji przez uczestnika )  organizator promocji zastrzega,że nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego.

 

5. Wymogi dotyczące  przesyłanych materiałów.

 

5.1. Materiały w rozumieniu niniejszego regulaminu są to: zdjęcia, filmy, wywiad.
5.2 
Przesłanie materiałów musi nastąpić nie później niż do 10.07.2019.
5.3 
Materiały muszą spełniać określone normy:
- z
djęcia: maksymalna ilość przesłanych zdjęć nie może przekraczać 15 sztuk. Jedno zdjęcie nie może przekraczać rozmiaru 2 MB. Zdjęcia muszą być spakowane (sformatowane) w celu osiągnięcia jak najmniejszej wagi do przesyłu transferu danych.
- f
ilm z modernizacji: maksymalna długość filmu to 2 min. Cały materiał nie może przekraczać 200 MB.
- w
ywiad z klientem po modernizacji: maksymalna długość filmu to 3 min. Cały materiał nie może przekraczać 300 MB.
- w
szystkie materiały można przesłać na wskazany adres mailowy za pomocą strony https://wetransfer.com/ 
5.4. Materiały  muszą dotyczyć tylko jednej modernizacji wykonanej z użyciem palnika ROTARY z  regulatorem 920 zakupionego w czasie trwania promocji.
5.5. 
Uczestnicy promocji  wraz z przekazaniem materiałów organizatorowi - przekazują równocześnie prawa do posługiwania się tymi materiałami. Dodatkowo przeprowadzając wywiad, uczestnicy promocji są zobowiązani do uzyskania zgody RODO na wykorzystywanie materiału do działań marketingowych oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku osób występujących w materiałach.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Biorąc udział  promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w niniejszym Regulaminie.
6.2.
Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.