Dofinansowania

The owner of the KIPI brand, the company BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. k. implements:

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2673/20 pod nazwą „Wdrożenie technologii produkcji nagrzewnic powietrza z palnikiem na pellet”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji technologicznej i produktowej. W rezultacie projektu nastąpi wdrożenie nowego produktu – nagrzewnicy powietrza z palnikiem na pellet.

 

Wartość projektu: 16 546 300,00 PLN

 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 4 738 149,90 PLN

Project no. POIR.03.02.01-30-0007 / 18 under the name "Implementation of the results of research and development works by BTI Gumkowski Sp. z o. o. Limited partnership leading to the introduction to the market of an innovative pro-ecological pellet burner of the second generation ”.Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Smart Growth Operational Program for 2014-2020, priority axis 3: Support for innovation in enterprises, measure 3.2: Support for the implementation of R&D results, sub-measure 3.2. market.

The aim of the project is to offer to the market an innovative, environmentally friendly, second generation pellet burner. As a result of the project, an innovative, environmentally friendly, second-generation pellet burner will be created.

Project value: 10 208 631,00 PLN

Contribution of European Funds: 2 427 615,00 PLN 

Projekt nr POIR.02.03.04-30-0005/16 pod nazwą „Zgłoszenie wynalazku przez przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. k.”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Celem projektu jest przeprowadzenie na rynkach międzynarodowych procedury ochrony wynalazku pt. „Palnik kotła na paliwo stałe” oraz zakup usługi doradczej, która dotyczy przygotowania do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia

Wartość projektu: 432 204,00 PLN

Kwota wsparcia w ramach programu: 184 500,00 PLN

Project no. POIR.02.03.02-30-0036 / 20 under the name "Development of an innovative, reversible air-to-water heat pump with the" no-frost "system.Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Intelligent Development Operational Program for 2014-2020, priority axis 2: Support for the environment and the potential of enterprises to conduct R & D & I activity, action 2.3: Pro-innovative services for enterprises, sub-measure 02/03/02: Innovation vouchers for SMEs.

The aim of the project is to develop a reversible air-to-water heat pump with an innovative "no-frost" system. As a result of the project, a prototype of an innovative heat pump with the "no-frost" system will be created.

Project value: 485 127,00 PLN

Contribution of European Funds: 335 250,37 PLN

Project no. POIR.03.03.03-30-0125 / 20 under the name "Promotion of the KIPI product brand through participation in fairs and exhibitions on selected foreign markets". Project co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Smart Growth Operational Program for 2014-2020, priority axis 3: Support for innovation in enterprises, measure 3.3: Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises, sub-measure 3.3.3: Support for SMEs in promotion of product brands - Go To Brand.

The aim of the project is to promote the KIPI brand pellet burners by participating in international fairs and economic missions on selected markets. As a result of the project, there will be an increase in the recognition of the applicant's brand on foreign markets, as well as further development of export activities and expansion of the company into new markets.

Project value: 563 000,00 PLN

Contribution of European Funds: 422 250,00 PLN

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2673/20 pod nazwą „Wdrożenie technologii produkcji nagrzewnic powietrza z palnikiem na pellet”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji technologicznej i produktowej. W rezultacie projektu nastąpi wdrożenie nowego produktu – nagrzewnicy powietrza z palnikiem na pellet.

 

Wartość projektu: 19 479 000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 7 342 897,50 PLN